Salgsbetingelser Hoveddel Side topp

Salgsbetingelser

GARANTIVILKÅR AUTOXO SPORT

1. Kjøpekontrakt 
Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Dersom bilen hovedsakelig skal brukes eller hovedsakelig blir brukt i kjøpers næringsvirksomhet, er kjøpet ikke et forbrukerkjøp. I mangel av annen avtale kommer i så fall de særskilte vilkår for næringskjøp i pkt. 11 - 17 automatisk til anvendelse. For forbrukskjøp kommer de særskilte vilkår for forbukskjøp i pkt. 5 - 10 til anvendelse. Den av partene som påberoper seg avtaler utenom den skriftlige kontrakt, har bevisbyrden for dette.

Så sant annet ikke følger av kjøpekontrakten selges bilen fri for heftelser. Brukte biler selges som den er.


2. Registrering og årsavgift
Selger gis fullmakt til å registrere bilen. Tollvesenet fakturerer kjøper direkte for årsavgift.


3. Pris
Dersom det før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid finner sted endringer i tollog avgiftssatser som får innflytelse på selgers innkjøpspris, skal kjøpesummen endres tilsvarende. Det samme gjelder dersom prisen for den solgte bil i samme tidsrom endres fra fabrikk/leverandør eller det finner sted endring i valutakurs som får innflytelse på selgers innkjøpspris. Omfatter den avtalte pris offentlige avgifter som påløper ved registrering av bilen (bl.a. engangsavgift eller omregistreringsavgift) og slike avgifter endres mellom kontraktsinngåelsen og registreringstidspunktet, skal kjøpesummen endres tilsvarende. Merverdiavgift påløper med den til enhver tid gjeldende avgiftssats. 


4. Kredittkjøp
Er kjøper innvilget kreditt for hele eller deler av kjøpesummen har selger salgspant i bilen med tilhørende utstyr/tilbehør inntil kredittkjøpsprisen er betalt. Kjøper plikter å medvirke til, samt dekke kostnadene med, tinglysning av salgspantet. Kredittkjøpskontrakt for motorkjøretøy samt betalingsdokumenter, skal senest ved bilens levering være undertegnet av kjøper.

Kjøper betaler kredittkjøpskostnader, herunder for kredittrisiko eventuelt dekket ved forsikring, forsikring av tredjemanns interesser, fullstendig vognskadeforsikring samt trafikkforsikring.

Endres markedsrenten i tiden mellom kjøpekontraktens underskift og utstedelse av kredittkjøpskontrakten og dette forhold får innvirkning på kjøpers kredittkostnader, skal disse endres tilsvarende.

 

 

 

SÆRSKILTE VILKÅR FOR FORBRUKERKJØP:

6. Innbyttebil
Dersom innbyttebil i henhold til avtale skal brukes av kjøper i tiden mellom kontraktsinngåelse og levering av ny bil, skal innbyttebilen ved innlevering være i samme stand som ved kontraktsinngåelsen. Det sees bort fra normal bruksslitasje. Kjøper plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold i henhold til produsentens/leverandørens anvisning.

Eventuelle reparasjoner skal utføres på fagmessig måte, både med hensyn til deler og arbeid. Kjøper har ikke anledning til å bygge om innbyttebilen, la den undergå vesentlig konstruksjonsmessig forandring, bruke den i hastighetsløp eller liknende.

Bilen leveres rengjort med det utstyr/tilbehør som det ble tatt hensyn til i taksten. Dersom ovennevnte vilkår ikke er overholdt, står selger fritt med hensyn til om han vil gjennomføre salget på de avtalte betingelsene. Det samme gjelder dersom det ved innlevering av bilen oppdages vesentlige mangler som det ikke med rimelighet kunne ventes at han skulle ha oppdaget ved den tidligere takst.

Gjennomføres ikke salget av årsaker kjøper er ansvarlig for, plikter kjøper å erstatte selgers økonomiske tap.7. Forsinket levering
Kjøper kan heve kjøpet dersom forsinkelsen er vesentlig og ikke skyldes forhold på kjøpers side. Ovennevnte gjelder ikke dersom selger har rettet forespørsel i henhold til forbrukerkjøpsloven § 22 og kjøper ikke har svart innen rimelig tid etter at han fikk selgers melding.8. Kjøpsrettslige mangler
Selgers ansvar for mangler er begrenset til kjøpsrettlige mangler som forelå på leveringstidspunktet. Ved mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper verken ikke kjente til eller måtte kjenne til ved kjøpet, har kjøper reklamasjonsrett i inntil 5 år fra leveringstidspunktet. Kjøper plikter likevel å reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Feil som ikke kan tilbakeføres til leveringstidspunktet er ikke kjøpsrettslige mangler.

Eksempler på dette kan være feil som skyldes:
- at bilen ikke har gjennomgått periodisk ettersyn i henhold til serviceheftet
- at bilen er ombygget eller har vært gjenstand for konstruksjonsmessig forandring
- at bilen har vært overbelastet eller har vært anvendt under hastighetsløp eller liknende
- bruk av reservedeler av lavere kvalitet enn originaldeler
- kollisjonsskader
- normal slitasje og normal korrosjon
Kjøper kan ikke kreve avhjelp dersom gjennomføring av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader i forhold til andre beføyelser. Eventuell reparasjon av mangel foretas av selger eller ved verksted anvist av eller på forhånd godkjent av selger.

Kjøper plikter å begrense sitt økonomiske tap som følge av mangel, og har ikke krav på erstatning for tap som følge av personskade eller tap i næringsvirksomhet.

 

9. Avbestilling
Dersom kjøper før levering har skjedd avbestiller bilen, kan selger kreve erstatning for økonomisk tap som følge avbestillingen. I henhold til forbrukerkjøpslovens §41 andre ledd har partene avtalt en normalerstatning stor 10% av kontraktsum.

10. Avtaleinngåelse utenfor selgers utsalgssted
Dersom kontrakten om kjøp av bil er inngått utenfor selgers faste utsalgssted er selger ikke bundet av avtalen dersom skriftlig meddelelse om dette er kommet frem til kjøper innen 6 virkedager etter kontraktsinngåelsen. For øvrig kommer bestemmelsene i angrerettloven til anvendelse.

 

 

SÆRSKILTE VILKÅR FOR NÆRINGSKJØP:

11. Innbyttebil
Dersom innbyttebil i henhold til avtale skal brukes av kjøper i tiden mellom kontraktsinngåelse og levering av ny bil, skal innbyttebilen ved innlevering være i samme stand som ved kontraktsinngåelsen. Det sees bort fra normal bruksslitasje. Kjøper plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold i henhold til produsentens/leverandørens anvisning. Eventuelle reparasjoner skal utføres på fagmessig måte, både med hensyn til deler og arbeid. Kjøper har ikke anledning til å bygge om innbyttebilen, la den undergå vesentlig konstruksjonsmessig forandring, bruke den i hastighetsløp eller liknende.

Bilen leveres rengjort med det utstyr/tilbehør som det ble tatt hensyn til i taksten. Dersom ovennevnte vilkår ikke er overholdt, står selger fritt med hensyn til om han vil gjennomføre salget på de avtalte betingelsene. Det samme gjelder dersom selger ved innlevering av bilen oppdager mangler som han ikke hadde kjennskap til ved den tidligere takst.

Gjennomføres ikke salget av årsaker kjøper er ansvarlig for, plikter kjøper å erstatte selgers økonomiske tap.


12. Forsinkelse
Kjøper kan ikke kreve erstatning for tap som følge av forsinket levering.

 

13. Mangler
Selgers ansvar for mangler er begrenset til kjøpsrettslige mangler som forelå på leveringstidspunktet.

Det anses ikke som en kjøpsrettslig mangel dersom et av følgende forhold foreligger:
- at bilen ikke har gjennomgått periodisk ettersyn i henhold til serviceheftet
- at bilen er ombygget eller har vært gjenstand for konstruksjonsmessig forandring
- at bilen har vært overbelastet eller anvendt under hastighetsløp eller liknende
- bruk av ikke originale reservedeler
- kollisjonsskader
- normal slitasje og normal korrosjon

Kjøper plikter å reklamere over eventuelle mangler straks, og senest innen ett år.
Kjøper kan ikke kreve erstatning som følge av mangel ved bilen. Eventuell reparasjon av mangel foretas av selger eller ved verksted anvist av eller på forhånd godkjent av selger. 
Kjøper dekker eventuelle transportkostnader ved reparasjon av mangel.14. Kjøpers mislighold
Selger kan heve kjøpet ved et hvert betalingsmislighold fra kjøpers side. I tillegg kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold.

Dersom selger hever kjøpet eller kjøper uberettiget går fra avtalen fastsettes selgers erstatning til 10% av kjøpesummen, med mindre dette må anses åpenbart urimelig for kjøper. Kan selger godgjøre at han har lidt et større tap, er det dette tap som skal erstattes.


15. Hevingsoppgjør
Selger skal ikke betale renter av mottatt kjøpsum ved et eventuelt hevingsoppgjør. For øvrig gjelder kjøpslovens regler om hevingsoppgjør.


16. Avtale inngåelse utenom selgers forretningssted

Dersom kontrakten om kjøp av bil er inngått utenfor selgers faste utsalgssted er selger ikke bundet av avtalen dersom skriftlig meddelelse om dette er kommet frem til kjøper innen 6 virkedager etter kontraktsinngåelsen.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn